Mērķi

Biedrība "Sociālās aprūpes centrs Allaži" dibināta ar mērķi nodrošināt sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu un dzīves apstākļu uzlabošanu, apvienojot profesionāļus no dažādām jomām:

 • sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana;

 • aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšana;

 • rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana;

 • kultūras aktivitāšu nodrošināšana mērķgrupas personām;

 • izglītības nodrošināšana mērķgrupas personām;

 • mērķgrupas interešu pārstāvēšana politikas veidošanā;

 • sociālās vides uzlabošana Latvijā.

Sociālās aprūpes centra Allaži darbības mērķis ir nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

 

Uzdevumi

   1. Nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums un sanitārajām telpām, kas ir iekārtotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām;

   2. Nodrošināt klientu diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;

   3. Nodrošināt klientiem palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

   4. Veicināt klientu kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

   5. Nodrošināt klientiem prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības, relaksējošas nodarbības, pastaigas svaigā gaisā;

   6. Nodrošināt klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

   7. Nodrošināt sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

   8. Nodrošināt darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā;

   9. Apgādāt klientu ar dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām atbilstošu veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas un mazgāšanās līdzekļiem, gultas piederumiem, gultasveļu,  dvieļiem u.c.,  nodrošināt to individuālu lietošanu;

   10. Nodrošināt klientiem viņu vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu kvalitatīvu ēdināšanu vismaz 4 reizes dienā;

   11. Veikt klientu medicīnisko aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu norādījumiem un, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;

   12. Vajadzības gadījumā organizēt klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;

   13. Nodrošināt klienta privātās dzīves neaizskaramības ievērošanu;

   14. Nodrošināt ētikas principu ievērošanu un darbību klienta labākajās interesēs;

   15. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus, izstrādāt un īstenot klientiem individuālos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plānus, atbilstoši klienta vajadzībām, kuros ietver:

    1. Risināmās problēmas definējumu;

    2. Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;

    3. Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu.

   16. Nodrošināt skaidrojumu par klientam sniedzamā sociālā pakalpojuma mērķiem, apjomu un saņemšanas regularitāti, nepieciešamajām izmaiņām, mainoties klienta funkcionālajam stāvoklim vai citiem apstākļiem;

   17. Plānot un dokumentēt sociālā pakalpojuma sniegšanas procesu;

   18. Nodrošināt iespēju SAC iemītniekiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem, saskaņā ar SAC vadītāja apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem;

   19. Iesaistīt klienta ģimenes vai mājsaimniecības locekļus sociālā pakalpojuma sniegšanas procesā, ja tas ir nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tas nav klienta interesēs;

   20. Nodrošināt iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai priekšlikumus par SAC darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti;

   21. Nodrošināt klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

   22. Organizēt kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu;

   23. Pēc klienta vēlēšanās organizēt viņa garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;

   24. Izveidot Sociālās aprūpes padomi, lai sekmētu SAC iemītnieku tiesību ievērošanu, tās sastāvā ietilpst SAC klienti, to radinieki, Siguldas novada pašvaldības pārstāvji, SAC darbinieki;

   25. Veikt klientu reģistrēšanu sociālā pakalpojuma saņemšanai rindas kārtībā, ja sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz;

   26. Sniegt ziņas tiesībaizsardzības institūcijām atbilstoši kompetencei, ja radušās aizdomas, ka klients varētu būt veicis vai pret viņu varētu būt veiktas prettiesiskas darbības;

   27. Veidot klientu reģistru, kurā iekļaut ziņas par klienta iestāšanos SAC un izstāšanos no SAC;

   28. Klienta nāves gadījumā organizēt apbedīšanu, ja to neuzņemas cita persona.