1. Sociālās aprūpes centra Allaži (turpmāk SAC) darbu nodrošina:

   1. Administrācija;

   2. Sociālā darba speciālisti;

   3. Klientu aprūpes personāls;

   4. Saimnieciskais personāls;

   5. Sociālās aprūpes padome.

  2. SAC darbību vada tās vadītājs, kas darbojas saskaņā ar LR likumiem, MK noteikumiem, SAC Nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SAC vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba ar biedrības „Sociālās aprūpes centrs Allaži” valdes lēmumu.

  3. SAC vadītājam var būt arī vietnieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba SAC vadītājs.

  4. SAC vadītājs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šo Nolikumu:

   1. Vada un organizē SAC administratīvo darbu, nodrošina SAC darbības nepārtrauktību;

   2. Nodarbina personas ar atbilstošu izglītību, pamatojoties uz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu;

   3. Nosaka SAC darbinieku atalgojumu;

   4. Nosaka SAC darbinieku kompetenci un atbildību;

   5. Nodrošina vienmērīgu un racionālu darba uzdevumu sadali starp darbiniekiem;

   6. Nodrošina statistikas, finanšu un citos normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu;

   7. Nosaka SAC struktūru un amata vienību sarakstu, saskaņojot ar SAC valdi;

   8. Pieņem darbā un atbrīvo no darba SAC darbiniekus;

   9. Nodrošina SAC personāla vadību;

   10. Izstrādā kārtību, kādā rīkoties ārkārtas situācijās un iepazīstina ar to klientus un darbiniekus;

   11. Izstrādā kārtību, kādā klients uz laiku tiek izolēts, ja viņš apdraud savu vai citu cilvēku dzīvību vai veselību, un tiek nodrošināta klienta uzraudzība, kā arī iepazīstina ar šo kārtību klientus un darbiniekus;

   12. Nodrošina darbiniekiem regulāru profesionālās kompetences pilnveidi:

    1. Sociālajam darbiniekam apmācības ne mazāk par 24 akadēmiskajām stundām gadā un supervīziju ne mazāk par 21 stundu gadā;

    2. Sociālajam aprūpētājam, sociālajam rehabilitētājam un sociālās palīdzības organizatoram apmācības ne mazāk par 16 akadēmiskajām stundām gadā un supervīziju ne mazāk par 21 stundu gadā;

    3. Aprūpētājam apmācības ne mazāk par 8 akadēmiskajām stundām gadā;

    4. Pārējiem darbiniekiem apmācības atbilstoši nepieciešamībai.

   13. Pārstāv SAC visās valsts un pašvaldību iestādēs, citās organizācijās, institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

   14. Atbild par SAC finansējuma pārvaldīšanu, nodrošinot racionālu saimniekošanu;

   15. Veic SAC iepirkumus, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu;

   16. Rīkojas ar SAC valdījumā nodoto mantu, Nolikumā noteiktajā kārtībā;

   17. Atbild par SAC darbības tiesiskumu;

   18. Sniedz SAC valdei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus par SAC darbības jautājumiem;

   19. Pieņem lēmumus, rīkojumus par SAC darbības jautājumiem;

   20. Atbild par SAC funkciju veikšanu;

   21. Nodrošina ar klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām;

   22. Veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības SAC funkciju īstenošanai.