Sociālās aprūpes centra Allaži pakalpojumā ietilpst:

 •  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu abu dzimumu pilngadīgām personām (pansionāts I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt) atbilstoši aprūpes līmenim;
 • īslaicīga uzturēšanās centrā;
 • dienas aprūpe centrā.

 Pakalpojuma līmeņu noteikšana:

 •  SAC Allaži klientu aprūpes līmeņi tiek noteikti saskaņā ar likuma “ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 20.panta “ Personas tiesības uz sociālo aprūpi” 3. punktu;
 • personu vajadzību un aprūpes līmeņa novērtēšanu uzņemot jaunus klientus, veic saskaņā 2019. gada 2. aprīļa  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 138  “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija pakalpojumi SAC tiek sniegti atbilstoši aprūpes un uzraudzības apjomam, ko pie iestāšanās nosaka kompetenti darbinieki.

 SAC nodrošina:

 • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums un sanitārās telpas, kas ir iekārtotas atbilstoši iemītnieka funkcionālajām vajadzībām;
 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības, pastaigas svaigā gaisā;
 • nepieciešamības gadījumā organizēt iemītnieku nokļūšanu līdz veselības aprūpes, rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām; 
 • iespēju SAC iemītniekiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem; 
 • kultūras un atpūtas pasākumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • pēc iemītnieka vēlēšanās viņa garīgo aprūpi, atbilstoši konfesijas piederībai.

 

Lai pieteiktos sociālās aprūpes centra pakalpojumiem, klientiem jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā vai jāpiesakās Sociālās aprūpes centra Allaži administrācijā.